Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 31 augustus 2022.

Download de PDF.

Wie ben ik?

 • Senss is gevestigd aan de Kesterenlaan 102 in Breda en geregistreerd onder KvK-nummer 70210012.
 • Ik ben Senss als opdrachtnemer. Jij bent de opdrachtgever handelend in beroep of bedrijf. Wij zijn jij en ik samen.

Toepasselijkheid en wijzigen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van mijn offertes en overeenkomsten, inclusief aanvullingen en vervolgopdrachten.
 • Als wij schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, dan gaan deze afspraken voor de algemene voorwaarden.
 • Ik kan mijn algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Ik zal je daarover van tevoren informeren en de gewijzigde voorwaarden toesturen.
 • Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval zullen we in goed overleg afspreken wat dan geldt tussen ons.

Aanbod en aanvaarding

 • Door jouw akkoord op mijn aanbod of op het moment dat ik met jouw instemming met de uitvoering van de opdracht ben begonnen, zijn wij een overeenkomst tot opdracht aangegaan onder de voorwaarden zoals opgenomen in het aanbod, deze algemene voorwaarden en eventueel andere schriftelijk tussen ons gemaakte afspraken.
 • Ik mag een opdracht weigeren als ik het redelijke vermoeden heb dat ik niet de juiste persoon ben voor de opdracht.
 • Aan een aanvaarding die afwijkt van mijn aanbod ben ik niet gebonden. Ook ben ik niet gebonden aan mijn aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Contractduur en uitvoeringstermijn

 • De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen.

Wat kan jij van mij verwachten?

 • Ik zal mijn diensten zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Succes is echter grotendeels afhankelijk van jouw inspanningen. Ik geef dan ook geen garantie af voor het behalen van een bepaald resultaat.

Wat verwacht ik van jou?

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het behalen van je doelen en het resultaat. Je bent gemotiveerd en werkt actief mee aan de uitgeschreven strategie en houd je daarbij aan de gemaakte afspraken. Je geeft mij tijdig alle informatie, inclusief eventuele wijzigingen, die van belang zijn.

Inzet derden

 • Ik kan werkzaamheden door anderen laten uitvoeren. Deze algemene voorwaarden zijn ook daarop van toepassing.

inhoud dienstverlening en vergoeding

 • Voor mijn dienstverlening breng ik de gemaakte uren in rekening tegen het tussen ons afgesproken uurtarief. In principe werk ik niet met een vaste prijs per dienst. We kunnen hierover andere afspraken maken.
 • De afspraken die we maken over de inhoud van mijn dienstverlening leggen we zoveel mogelijk schriftelijk vast via whatsapp of e-mail.
 • Op verzoek maak ik, waar mogelijk, een inschatting van de benodigde uren. Het kan zijn dat er meer uren nodig zijn dan verwacht. Ik zal je daarover informeren. We maken dan samen nieuwe afspraken.
 • Als jij de inhoud van de opdracht wijzigt of aanvult, dan ben ik niet gehouden aan de door mij gemaakte ureninschatting en mag ik de extra gemaakte uren bij jou in rekening brengen tegen het afgesproken uurtarief. Ik mag het afgesproken uurtarief verhogen. Ik zal je daarover van tevoren informeren.

goedkeuring werkzaamheden

 • Nadat ik je de definitieve versie van het werk heb toegestuurd, heb je 5 werkdagen om te beoordelen of het opgeleverde werk overeenkomstig de gemaakte afspraken is. Na deze periode word je geacht je goedkeuring te hebben gegeven aan het opgeleverde werk.
 • Als je (een gedeeltelijke van) het werk inzet of in laat zetten in het kader van de uitoefening van je beroep of bedrijf, zoals het plaatsen op een website of delen op social media, dan word je geacht je goedkeuring te hebben gegeven aan het bedoelde werk en is de eerdergenoemde periode niet van toepassing.
 • Alle wijzigingen na een gegeven of geacht te zijn gegeven goedkeuring worden volledig bij jou in rekening gebracht tegen het afgesproken uurtarief.

Betaling

 • Ik factureer mijn werkzaamheden maandelijks achteraf per e-mail. Je gaat akkoord met een digitale factuur. Je betaalt mijn facturen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Betaal je niet of niet op tijd? Dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle vorderingen van mij op jou zijn dan direct opeisbaar. Je betaalt over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook betaal je mij voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die ik moet maken. Die bedragen 15 procent van het openstaande bedrag.
 • In geval van verzuim heb ik het recht om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder dat jij recht hebt op schadevergoeding of enige terugbetaling. Je blijft gehouden tot het betalen voor de al verrichte werkzaamheden.

Verhindering

 • Het annuleren van een meeting is alleen mogelijk als je mij uiterlijk 48 uur van tevoren schriftelijk informeert. Als je niet of te laat annuleert, dan mag ik de door jou gemiste meeting in rekening brengen.
 • Als ik verhinderd ben, maken wij een nieuwe afspraak. Ik breng dan uiteraard geen kosten in rekening.

Opzegging en ontbinding

 • Partijen kunnen de overeenkomst op elk moment opzeggen tegen het einde van de maand met een opzegtermijn van een maand. Je bent gehouden tot het betalen voor de al verrichte en of afgesproken werkzaamheden.
 • Partijen sluiten de mogelijkheid tot ontbinding uit, tenzij anders geregeld in deze overeenkomst.

Klachten

 • Heb je een klacht over mijn dienstverlening of factuur? Neem dan zo snel mogelijk telefonisch of per mail contact met mij op, zodat we je klacht kunnen bespreken. Een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid

 • Als ik aansprakelijk ben, dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ten tijde van de schadeveroorzakende gebeurtenis aan jou is gefactureerd in de voorgaande drie maanden. Ik mag de schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken. Jij verleent daartoe alle medewerking.
 • Ik ben niet aansprakelijkheid voor niet voorzienbare of indirecte schade, zoals gederfde winst of gevolgschade en voor schade die is ontstaan doordat jij gegevens niet hebt verstrekt, of doordat deze gegevens onjuist of onvolledig waren.
 • De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

Intellectuele eigendom

 • Jij hebt het auteursrecht op het door jouw aangeleverde ruwe werk, zoals foto’s, teksten en video’s, en het door mij bewerkte ruwe werk.
 • Ik (of een door mij ingehuurde persoon) heb het auteursrecht op alle door mij opgestelde stukken, zoals rapporten en adviezen. Deze stukken zijn uitsluitend bestemd om door jou te worden gebruikt. Ook heb ik het auteursrecht op het werk dat ik in jouw opdracht heb gemaakt, zoals designs, logo’s, website, animaties, artikelen, video’s en foto’s.
 • Jij verkrijgt het gebruikersrecht zoals afgesproken. Zonder mijn toestemming mag je de werken waarop ik of een door mij ingehuurde persoon het auteursrecht heeft, niet wijzigen of commercieel exploiteren, dat wil zeggen het direct inkomsten genereren uit het werk door bijvoorbeeld doorverkoop.
 • Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.

Geheimhouding

 • Wij zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij de wet of de bevoegde rechter ons tot iets anders verplicht.
 • Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.

Niet-overname personeel

 • Tot één jaar na beëindiging van de overeenkomst zal je op geen enkele manier personen, die ik heb ingezet bij de uitvoering van deze overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor jou laten werken, tenzij wij hierover schriftelijk afspraken hebben gemaakt.

Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

 • Voor alle rechtsverhoudingen tussen ons waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.
 • Wij zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat wij ons naar behoren hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
 • Alleen de rechter in Breda is bevoegd om kennis te nemen van geschillen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.