Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 25 maart 2045.

Download de PDF.

Definities

 • Branding Agency Senss is gevestigd aan de Kesterenlaan 102 in Breda en geregistreerd in het
  handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70210012.
 • Ik ben Senss en opdrachtnemer. Jij bent opdrachtgever handelend in de uitoefening van beroep of
  bedrijf. Wij zijn opdrachtnemer en opdrachtgever samen.

Toepasselijkheid en wijzigen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van
  alle offertes en overeenkomsten, inclusief aanvullingen en vervolgopdrachten, van Senss.
 • Wij kunnen schriftelijk andere afspraken maken.
 • Ik kan mijn algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Ik zal je daarover van tevoren
  informeren en de gewijzigde voorwaarden toesturen.
 • Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, dan
  blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval zullen we in goed overleg
  afspreken wat dan geldt tussen ons.

Aanbod en aanvaarding

 • Door jouw akkoord op mijn aanbod of op het moment dat ik met jouw instemming met de uitvoering
  van de opdracht ben begonnen, zijn wij een overeenkomst tot opdracht aangegaan onder de
  voorwaarden zoals opgenomen in het aanbod, deze algemene voorwaarden en eventueel andere
  schriftelijk tussen ons gemaakte afspraken.
 • Aan een aanvaarding die afwijkt van mijn aanbod ben ik niet gebonden. Ook ben ik niet gebonden
  aan mijn aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan
  een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Contractduur en uitvoeringstermijn

 • De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij we schriftelijk andere afspraken
  hebben gemaakt of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
 • Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen.

Verwachtingen

 • Ik zal mijn diensten zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Succes is echter
  grotendeels afhankelijk van jouw inspanningen. Ik geef dan ook geen garantie af voor het behalen
  van een bepaald resultaat. Je bent zelf verantwoordelijk voor het behalen van je doelen en het
  resultaat. Je bent gemotiveerd en werkt actief mee aan de uitgeschreven strategie en houd je
  daarbij aan de gemaakte afspraken. Je geeft mij tijdig alle informatie, inclusief eventuele wijzigingen,
  die van belang zijn.
 • Je stelt je respectvol op naar mij en de door mij ingehuurde personen. Ik kan de werkzaamheden
  door anderen laten uitvoeren. Deze algemene voorwaarden zijn ook daarop van toepassing.

Inhoud dienstverlening en vergoeding

 • Voor mijn dienstverlening breng ik de gemaakte uren in rekening tegen het tussen ons
  afgesproken uurtarief. In principe werk ik niet met een vaste prijs per dienst. We kunnen hierover
  andere afspraken maken.
 • Een strippenkaart vervalt één jaar na de aanschafdatum. Je bent er zelf voor verantwoordelijk om
  tijdig gebruik te maken van de ingekochte uren.
 • De afspraken die we maken over de inhoud van mijn dienstverlening leggen we zoveel mogelijk
  schriftelijk vast via whatsapp of e-mail.
 • Op verzoek maak ik, waar mogelijk, een inschatting van de benodigde uren. Het kan zijn dat er meer
  uren nodig zijn dan verwacht. Ik zal je daarover informeren. We maken dan samen nieuwe
  afspraken.
 • Als jij de inhoud van de opdracht wijzigt of aanvult, dan ben ik niet gehouden aan de door mij
  gemaakte ureninschatting en mag ik de extra gemaakte uren bij jou in rekening brengen tegen het
  afgesproken uurtarief.
 • Ik mag het afgesproken uurtarief verhogen. Ik zal je daarover van tevoren informeren.

Goedkeuring werkzaamheden

 • Nadat ik je de definitieve versie van het werk heb toegestuurd, heb je 5 werkdagen om te
  beoordelen of het opgeleverde werk overeenkomstig de gemaakte afspraken is. Na deze periode
  word je geacht je goedkeuring te hebben gegeven aan het opgeleverde werk.
 • Als je (een gedeeltelijke van) het werk inzet of in laat zetten in het kader van de uitoefening van je
  beroep of bedrijf, zoals het plaatsen op een website of delen op social media, dan word je geacht
  je goedkeuring te hebben gegeven aan het bedoelde werk en is de eerdergenoemde periode niet
  van toepassing.
 • Alle wijzigingen na een gegeven of geacht te zijn gegeven goedkeuring worden volledig bij jou in
  rekening gebracht tegen het afgesproken uurtarief.

Betaling

 • Je ontvangt een digitale factuur op het door jou opgegeven e-mailadres. De betaaltermijn is 14
  dagen.
 • Ik factureer mijn werkzaamheden maandelijks achteraf. Ik mag een voorschot vragen van 50% van
  de te verwachten vergoeding. Het voorschot wordt verrekend met de factuur. Een strippenkaart
  betaal je volledig vooraf.
 • Betaal je niet of niet op tijd? Dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle vorderingen van
  mij op jou zijn dan direct opeisbaar. Je betaalt over het openstaande bedrag de wettelijke
  handelsrente, vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook betaal je mij voor de gerechtelijke
  en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die ik moet maken. Die bedragen 15 procent van het
  openstaande bedrag en minimaal 150 euro.
 • In geval van verzuim heb ik het recht om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder
  dat jij recht hebt op schadevergoeding of enige terugbetaling. Je blijft gehouden tot het betalen
  voor de al verrichte werkzaamheden.

Verhindering

 • Het annuleren van een meeting is alleen mogelijk als je mij uiterlijk 48 uur van tevoren schriftelijk
  informeert. Als je niet of te laat annuleert, dan mag ik de door jou gemiste meeting in rekening
  brengen.
 • Als ik verhinderd ben, maken wij een nieuwe afspraak. Ik breng dan uiteraard geen kosten in
  rekening.

Opzegging en ontbinding

 • Partijen kunnen de overeenkomst op elk moment opzeggen tegen het einde van de maand met een
  opzegtermijn van een maand. Je bent gehouden tot het betalen voor de al verrichte en of
  afgesproken werkzaamheden.
 • Partijen sluiten de mogelijkheid tot ontbinding uit, tenzij anders geregeld in deze overeenkomst.

Klachten

 • Heb je een klacht over mijn dienstverlening of factuur? Neem dan zo snel mogelijk telefonisch of
  per mail contact met mij op, zodat we je klacht kunnen bespreken. Een klacht schort jouw
  betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid

 • De vergoeding, waaronder schadevergoeding, welke ik verplicht zou zijn te betalen aan jou gebaseerd op
  welke rechtsgrond dan ook, is per voorval beperkt tot het bedrag dat ik van jou heb ontvangen op grond
  van mijn diensten in de drie maanden voorafgaand aan het voorval. Ik mag de schade zoveel mogelijk
  beperken of ongedaan maken. Jij verleent daartoe alle medewerking
 • Ik ben niet aansprakelijkheid voor niet voorzienbare of indirecte schade, zoals gederfde winst of
  gevolgschade en voor schade die is ontstaan doordat jij gegevens niet hebt verstrekt, of doordat
  deze gegevens onjuist of onvolledig waren. Ook ben ik niet aansprakelijk voor schade aan of verlies
  van jouw eigendommen.
 • De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

Intellectuele eigendommen

 • Jij hebt het auteursrecht op het door jouw aangeleverde ruwe werk, zoals foto’s, teksten en video’s,
  en het door mij bewerkte ruwe werk.
 • Ik heb het auteursrecht op alle door mij opgestelde stukken, zoals rapporten en adviezen. Deze
  stukken zijn uitsluitend bestemd om door jou te worden gebruikt. Ook heb ik het auteursrecht op
  het werk dat ik in jouw opdracht heb gemaakt, zoals designs, logo’s, website, animaties, artikelen,
  video’s en foto’s. Het auteursrecht kan ook liggen bij de door mij ingehuurde personen.
 • Jij verkrijgt het gebruikersrecht zoals afgesproken. Zonder mijn toestemming mag je de werken
  waarop ik het auteursrecht heb, niet wijzigen of commercieel exploiteren (dat wil zeggen het
  direct inkomsten genereren uit het werk door bijvoorbeeld doorverkoop).
 • Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.

Geheimhouding

 • Wij zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het
  kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij de wet of de
  bevoegde rechter ons tot iets anders verplicht.
 • Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.

Niet-overname personeel

 • Tot één jaar na beëindiging van de overeenkomst zal je op geen enkele manier personen, die ik heb
  ingezet bij de uitvoering van deze overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of
  indirect, voor jou laten werken, tenzij wij hierover schriftelijk afspraken hebben gemaakt.

Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

 • Voor alle rechtsverhoudingen tussen ons waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,
  geldt het Nederlands recht.
 • Wij zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat wij ons naar behoren hebben ingespannen
  een geschil in onderling overleg op te lossen.
 • Alleen de rechter in Breda is bevoegd om kennis te nemen van geschillen, tenzij dwingend recht
  anders voorschrijft.